تبلیغات

تبلیغات موثر

تبلیغات به شیوه های سنتی سال هاست که تاثیر خودش را از دست داده است و امروزه تمرکز بر تبلیغات موثر هست و اگر شرکتی قصد بازخورد از تبلیغات را دارد بجای توجه به گستردگی تبلیغات می بایست به تاثیرگذار بودن آن توجه نماید . نکته مهم در تبلیغات موثر ، قراردادن بخشی از هزینه […]