مدیریت فروشگاه و مراکز خرید

اهمیت چیدمان فروشگاه و مدیریت صحیح در فروشگاه

در مورد اهمیت مدیریت و چیدمان فروشگاه به صورت صحیح همین بس که حتما بارها اتفاق افتاده که در اثر تبلیغات و یا به واسطه در مسیر قرار گرفتن یک فروشگاه وارد آن شده باشید اما پس از لحظاتی بدون آنکه خریدی انجام داده باشید از آن خارج شده اید ، و یا برعکس محض […]